Allt igenom historien har männ i skor haft samman komster där det av handlats det som vid tid punkten varit ange läget. Vi kan för moda att det o avsett kul tur, levnads standard och religiositet funnits or saker att argument era sin stånd punkt in för, säker ligen, både olik tänkande och in stämmande parter. De åsikter som fram lagts har, som det för flutna genom över givna och där efter åter funna dokument visat, kunnat gälla allt från byggnads tekniker, skatte flykts trans aktioner, kokos nötter och vaccinations program till sedel för falskning, svärd slipnings temperatur, lax fiske och härsk lystnad. Tvivels utan - i de fall sam stämmig heten inte varit absolut - har ställnings taganden både för och emot lagts fram av när varande parter. Naturligt vis finns endast ett få tal ned skrivna texter kvar - synner ligen med tanke på den otaliga mängden menings utbyten som genom förts under år tusendena - där det fort farande är genom för bart att av läsa tecknen, för ut satt att språket, ännu är tolknings bart. Och i dessa fall är det inte alls o sanno likt att den samlade veten skapen, trots nog granna i akt taganden, inte ens kan av göra ifall det är ett riktigt historiskt dokument eller bara fal sarier, skrivna för att av leda eller möjligt vis roa sam tidens be folkning på diverse skåde platser. Vad vi där emot kan göra, är att se dessa samlade alster för vad det är - något för all deles för tal rika historiker och arkeo loger att slösa bort stipendie pengar på.